കാറിന്റെ ഇന്ധനക്ഷമതയും പെർഫോമൻസും കൂട്ടാം
How to improve & find out fuel efficiency & performance
February 1, 2018

കാറിന്റെ ഇന്ധനക്ഷമതയും പെർഫോമൻസും കൂട്ടാം, ഒപ്പം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാം…

കൽക്കരിയിൽ ഒാടുന്ന തീവണ്ടിയെക്കാളും കൂടുതൽ പുകതുപ്പിപ്പോകുന്ന കാറുകളെയും ട്രക്കുകളേയും റോഡിൽ കാണാറില…

Read  More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: